Voorwaarden

Versie : 21 januari 2020

Bij delen van Spendies (betaalverzoekjes) met je vrienden, geef je aan akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:

1. Onze dienst is bedoeld voor het delen van betaalverzoekjes (“Spendies”) voor kleine bedragen tussen particulieren. Jij stuurt je vriend(en) een Spendies om in euro’s te betalen - jij ontvangt het equivalent (met aftrek van transaction fees, zie punt 5 hierna) in litecoin, bitcoins of ether (“ondersteunde cryptocurrencies”).

2. Zakelijk gebruik van onze dienst is niet toegestaan. We kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken of blokkeren, door bijvoorbeeld het aantal en de hoogte van je Spendies te beperken. Het is niet toegestaan om meer dan één account af te sluiten, om op die manier bijvoorbeeld betaallimieten te omzeilen.

3. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op jouw account, laat het ons weten via connect@spendies.app.

4. Door het aanmaken en delen van een Spendies, machtig je ons de gewenste transactie ter verwerking aan te bieden aan onze partner-betaaldienstverleners (zie hierna verder), die (op hun beurt) de transactie zullen aanbieden ter verwerking binnen het voor jouw instructie relevante netwerk.

5. Voor het gebruik van onze dienst betaal je per transactie een fee van tussen de 0% en 2% aan ons. Daarnaast brengen onze partner-betaaldienstverleners voor de betalingsafhandeling een fee in rekening, naast de transactiekosten die door het public blockchain in rekening worden gebracht.

6. De koop betreft digitale goederen zonder vaste waarde. Bij een betaling ga je akkoord met de waarde voor de ondersteunde cryptocurrencies die op het moment van conversie door onze partner is bepaald (zie hierna verder onder punt 9).

7. De levering van de cryptocurrencies door onze partner-betaaldienstverlener vindt plaats door het aanbieden en verzenden van een ondertekende transactie naar het door jou opgegeven adres van je wallet.

8. Wij (en ook onze partners) hebben geen invloed op de verdere afhandeling van de transactie door het netwerk en de miners.

9. Koersen van cryptocurrencies zijn aan verandering onderhevig. Definitieve bedragen (euro's en ondersteunde cryptocurrencies) stellen onze partner-betaaldienstverleners vast op het moment dat de betaling gestart wordt, d.w.z. nadat de ontvanger van je Spendies jouw betaalverzoekje definitief heeft geaccepteerd.

10. Een eenmaal door jou verzonden Spendies kan niet ongedaan gemaakt worden. Het invoeren van de juiste gegevens (je walletadres, de ontvanger van je Spendies en hoeveelheid) is je eigen verantwoordelijkheid. Eenmaal geleverde cryptocurrencies kunnen niet geretourneerd / geruild worden. Eventuele schade door het verstrekken van onjuiste gegevens kan niet op ons of onze partners worden verhaald.

11. Je dient een walletadres op te geven waar je zelf toegang toe hebt. Het is dus niet toegestaan onze dienst te gebruiken om een betaling direct aan een webshop of andere derden te verrichten. Mocht je toch een walletadres van een ander invullen, dan is dat geheel op eigen risico. We behouden ons het recht voor een dergelijke transactie te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.

12. Veilige opslag van je cryptocurrencies en beheer van je private key is je eigen verantwoordelijkheid. Bij sommige wallets geldt dat je een minimum hoeveelheid dient aan te houden. Zorg dat je bekend bent met eventuele geldende voorwaarden voordat je een Spendies aanmaakt en deelt. Je bent je bewust van het feit dat de waarde van je cryptocurrencies sterk kan fluctueren. Er is geen enkele garantie voor enig waardebehoud in de toekomst.

13. Bij vermoeden van fraude/misbruik behouden wij ons het recht voor transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifiëerd. Je kunt alleen gebruikmaken van onze diensten voor legale doeleinden. Zorg dat je je houdt aan alle regels, waaronder fiscale regelgeving. Onze partners zijn gehouden melding te maken van ongebruikelijke en verdachte transacties.

14. In sommige gevallen dien je een verificatieproces te doorlopen voordat we je Spendies kunnen (laten) verwerken. Je kunt het betaalverzoekje in de tussentijd niet herroepen. We controleren periodiek bepaalde gebruikers en kunnen je om aanvullende (klant)informatie verzoeken. We hebben hierbij het recht een transactie op te schorten.

15. Je kunt Spendies delen via verschillende berichtendiensten. Dit zijn geen diensten van Spendies. Voor verzending van gegevens via deze berichtendiensten zijn wij niet verantwoordelijk. We hebben geen invloed op het gebruik van je persoonsgegevens door onze berichtenservice. Lees de voorwaarden en privacy statement van de betreffende berichtendienst.

16. Je bent tenminste 18 jaar oud.

17. In het geval van overmacht, bankstoring of andere ongewone / onvoorziene omstandigheden, waarbij je Spendies niet tijdig verwerkt kon worden, hebben wij een beslissende stem en kunnen wij besluiten tot annulering van je betaalverzoekje een restitutie van de betaling, te onzer keuze aan jou of aan de oorspronkelijke ontvanger van je betaalverzoekje.

18. We bieden geen garanties voor de beschikbaarheid van onze dienst. De afhandeling van Spendies kan (tijdelijk) gedeactiveerd worden door onderhoud of technische storingen.

19. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik of misbruik van onze dienst. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de directe schade en het bedrag dat je ons hebt betaald voor de betreffende transactie. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en winstderving).

20. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar connect@spendies.app en we reageren zo snel mogelijk. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ONZE PARTNER BETAALDIENSTVERLENERS:
Wij werken op dit moment samen met de volgende betaaldienstverleners:

1. Nocks Payments B.V., gevestigd in Rotterdam, ingeschreven bij het Handelsregister onder KvK nummer 68440057
2. Nocks B.V., gevestigd in Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 64502260

Door het gebruik van onze dienst machtig je ons om je beoogde transactie aan te bieden voor verdere verwerking door Nocks onder de daarvoor geldende Voorwaarden die je aanvaardt.
Je erkent ook dat de informatie die je verstrekt wordt opgeslagen op de (Europese) servers van Nocks voor verwerking in overeenstemming met hun Privacy Policy en Voorwaarden.